Statut Asociatia Clubul de ciclism si ecologie Iasibike

 

Cap.1 Denumire şi statut juridic. Sediu. Alte caracteristici

 

Art.1. Se înfiinţează o asociaţie având denumirea Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

Art.2. Clubul de ciclism si ecologie Iasibike este o persoană juridică română de drept privat.

Art.3. Clubul de ciclism si ecologie Iasibike s-a înfiinţat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română privind asociaţiile şi fundaţiile.

Art.4. Clubul de ciclism si ecologie Iasibike a luat fiinţă la data de 27 Octombrie 2011 şi va funcţiona pe termen nedeterminat.

Art.5. Clubul de ciclism si ecologie Iasibike a luat fiinţă prin libera asociere a persoanelor fizice prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art.6. Sediul Asociaţiei este prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art.7. Clubul de ciclism si ecologie Iasibike nu are scop patrimonial, este nepartizană politic, non-profit şi acţionează în principal în beneficiul public şi secundar în cel al membrilor săi.

Cap.2 Scopul şi obiectivele asociaţiei

 

Art.8.1. Asociaţia Clubul de ciclism si ecologie Iasibike are ca scop promovarea mersului pe bicicletă în general, privit ca mijloc de recreere, mijloc ecologic de transport şi mijloc de afirmare pe plan sportiv (competiţional), organizarea şi practicarea ciclismului, cu precădere a ciclismului montan şi de şosea, aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare la competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerii unor rezultate notabile pe plan naţional şi internaţional, precum şi promovarea sporturilor montane, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, implicarea socială, promovarea tineretului şi dezvoltarea societăţii civile.

 

Art.8.2. Asociaţia are caracter de club sportiv şi se ocupa in principal de sportul necompetiţional şi de masa iar în mod secundar şi de sportul de performanţă şi competiţional

Art.9. Pentru atingerea scopului său, Asociaţia Clubul de ciclism si ecologie Iasibike îşi propune următoarele obiective, grupate în patru domenii de interes principale:

 1. În domeniul promovării bicicletei

1.1.ca mijloc de recreere, mijloc ecologic de transport:

a. îmbunătăţirea cadrului general necesar promovării bicicletei;

b. creşterea numărului de utilizatori ai bicicletei şi lărgirea spectrului ei de folosire;

c. îmbunătăţirea organizării şi apărarea intereselor utilizatorilor bicicletei;

d. sprijinirea creării şi realizarea de infrastructuri necesare promovării bicicletei;

e. sprijinirea altor structuri şi activităţi care concură la promovarea bicicletei;

f. realizarea altor măsuri necesare promovării bicicletei;

 

1.2. ca mijloc de afirmare pe plan sportiv:

a. Organizarea şi administrarea activităţilor sportive referitoare la ciclism, cu precădere ciclismul de şosea, ciclocros, mountain bike, BMX si cicloturism;

b. Aplicarea unui sistem riguros de selecţie, iniţiere şi pregătire a sportivilor în aceste domenii;

c. Asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric şi a măsurilor de protecţie pentru promovarea acestei ramuri sportive;

d. Afilierea la Federatia Romana de Ciclism si Triatlon;

e. Infiintarea in cadrul clubului a unei secţii de ciclism cu antrenor, personal auxiliar si sportivi legitimati la federatia de profil.

 

 1. În domeniul sporturilor montane:

a. îmbunătăţirea cadrului general necesar dezvoltării sporturilor montane;

b. creşterea numărului şi diversificarea categoriilor de practicanţi ai sporturilor montane şi diversificarea paletei acestor activităţi;

c. îmbunătăţirea organizării şi apărarea intereselor practicanţilor sporturilor montane;

d. realizarea / menţinerea de infrastructuri necesare, specifice sporturilor montane;

e. sprijinirea altor structuri / activităţi ce concură la promovarea sporturilor montane;

f. realizarea altor măsuri necesare promovării sporturilor montane;

 

 1. În domeniul dezvoltării durabile (acea dezvoltare care satisface nevoile generaţiilor umane din prezent fără a compromite posibilitatea celor viitoare de a le satisface pe ale lor) şi protecţiei mediului:

a. promovarea ideilor ecologice, a protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile în general;

b. creşterea participării publice în gestionarea problemelor de mediu;

c. promovarea specifică a protecţiei mediului în zonele montane;

d. promovarea specifică a protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile în judeţul Iaşi;

e. promovarea turismului rural şi a dezvoltării comunitare rurale;

f. promovarea transportului durabil;

g. alte obiective ce concură la promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile;

 

 1. În domeniul implicării sociale, al promovării tineretului şi al dezvoltării societăţii civile:

a. dezvoltarea armonioasă a tinerilor;

b. îmbunatăţirea organizării tineretului;

c. accentuarea rolului tineretului în societate;

d. îmbunătăţirea organizării şi funcţionării societăţii civile;

e. creşterea rolului societăţii civile în toate domeniile;

f. alte obiective ce contribuie la promovarea tineretului, la implicarea socială şi la dezvoltarea societăţii civile;

 

Art.10. Mijloacele prin care Clubul de ciclism si ecologie Iasibike urmăreşte atingerea scopului şi a obiectivelor sale sunt:

 

 1. cooperarea cu alte asociaţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi de peste hotare, pentru realizarea de activităţi comune scopului asociaţiei;
 2. colaborarea cu organizaţii şi instituţii specializate de cercetare ştiinţifică, oameni de ştiinţă, cercetători şi specialişti din ţară şi din lumea întreagă, în vederea obţinerii unei asistenţe de specialitate în acţiunile întreprinse de asociaţie;
 3. încurajarea şi susţinerea formării de noi organizaţii nonguvernamentale cu obiective comune;
 4. acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de domeniile de activitate ale asociaţiei;
 5. acţiuni de informare publică, lobby şi advocacy (influenţarea politicilor publice) în sensul scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 6. obţinerea resurselor financiare pentru punerea în practică a proiectelor şi programelor iniţiate, potrivit legii;
 7. iniţierea de programe, proiecte şi activităţi de voluntariat în domeniul de activitate al asociaţiei, potrivit legii;
 8. organizarea şi participarea la cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, întruniri, simpozioane, forumuri, potrivit legii;
 9. organizarea de manifestaţii publice (festivaluri, marşuri ş.a.) precum şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 10. editarea şi publicarea de hărţi, manuale, ghiduri, broşuri, afişe, pliante, articole informative potrivit scopului asociaţiei;
 11. formarea unor baze de date specifice obiectului de activitate (teze şi lucrări ştiinţifice, articole şi publicaţii, documentare, colecţii, albume etc.);
 12. editarea şi publicarea de buletine informative cu privire la activităţile asociaţiei, la rezultatele acestor activităţi precum şi la activităţile altor organizaţii de profil din ţară şi de peste hotare;
 13. realizarea/mentinerea/distribuirea de materiale informative şi de identitate ale asociaţiei;
 14. colaborarea cu mass-media pentru promovarea imaginii şi opiniilor asociaţiei;
 15. menţinerea şi extinderea legaturilor asociaţiei cu cât mai multe persoane fizice şi juridice;
 16. dezvoltarea şi promovarea turismului ecologic, ce foloseşte mijloace nepoluante de deplasare, precum: turismul pedestru, turismul călare, turismul ce foloseşte bicicleta ca mijloc de deplasare (numit în prezentul statut şi cicloturism) şi alte forme nepoluante de turism;
 17. organizarea de ture de cartare şi investigare a accesibilităţii cicloturistice a căilor de comunicaţie (în special a celor din zonele montane, de pădure şi turistice sau cu potenţial turistic din România, potrivit legii), precum şi editarea de publicaţii pentru informarea rezultatelor;
 18. lucrări de execuţie, refacere şi întreţinere  de marcaje turistice/cicloturistice şi alte amenajări pe traseele turistice/cicloturistice;
 19. încurajarea folosirii bicicletei în oraş în scopuri utilitare şi recreative;
 20. suportul şi participarea la realizarea, refacerea sau întreţinerea infrastructurii necesare mersului pe bicicletă;
 21. organizarea şi încurajarea de concursuri/competiţii cu caracter sportiv în domeniul ciclismului şi a altor sporturi montane şi domenii încadrabile în obiectivele asociaţiei;
 22. recrutarea şi antrenarea de ciclişti şi participarea la competiţii ciclistice;
 23. desfăşurarea şi promovarea de activităţi privind protecţia mediului înconjurător şi de prezervare a biodiversităţii;
 24. desfăşurarea şi promovarea de activităţi cu caracter cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific (cercetare fundamentală şi aplicată), sportiv, turistic în acord cu obiectivele asociaţiei având ca scop favorizarea cunoaşterii, promovării şi formării unei mentalităţi ecologice;
 25. proiecte şi programe pentru promovarea de activităţi ce au ca scop amenajarea, conservarea şi gestionarea zonelor protejate conform legilor în vigoare, dar şi a altor spaţii necesitare (virgine, poluate, etc);
 26. activităţile de promovare, întreţinere şi protecţie a mediului vor viza întreaga biogeocenoză (faună, floră, spaţiu, resurse umane, ş.a);
 27. promovarea, în special în rândul tinerilor, a ideilor ecologice şi întreprinderea de acţiuni în acest sens, susţinând activităţi de educaţie ecologică în societatea civilă;
 28. colaborarea cu structurile locale şi unităţile şcolare şi universitare pentru susţinerea de acţiuni de conştientizare şi informare cu privire la ecologie, mijloacele alternative de deplasare, legislaţie rutieră, cicloturism şi alte activităţi conforme cu scopul asociaţiei, cât şi pentru crearea de infrastructură destinată utilizării bicicletei sau a altor facilităţi destinate promovării unei vieţi ecologice, potrivit legii;
 29. promovarea, practicarea şi susţinerea sporturilor montane, cum ar fi: drumeţie şi hiking (turism montan pedestru), alpinism şi escaladă, ski, parapantă, speoturism, rafting (navigatul cu barca pe rîuri)
 30. organizarea, susţinerea şi participarea la acţiuni sportiv-turistice de teren în domeniul de activitate al asociaţiei;
 31. organizarea şi participarea la actiuni demonstrative de sporturi montane pentru public;
 32. organizarea de excursii, drumeţii, ture, tabere, expediţii etc. în rezervaţii şi monumente ale naturii, zone montane, obiective naturale, culturale şi istorice cît şi în alte regiuni conform domeniului de activitate al asociaţiei, potrivit legii;
 33. acţiuni de teren de investigare şi documentare turistică;
 34. identificarea, cartarea şi descrierea obiectivelor turistice de orice gen;
 35. monitorizarea existenţei, stării, condiţiilor şi calităţii serviciilor turistice (cazare, masă, ghidaj, informaţii, închirieri de echipament, programe etc.) oferite de diverse structuri;
 36. manifestări simbolice şi diverse legate de zile festive de interes general / public sau specifice domeniilor de activitate ale asociaţiei;
 37. alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi care nu contravin legii.

 

Art.11. Clubul de ciclism si ecologie Iasibike se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii, legalităţii, durabilitatii, initiativei şi multilateralităţii.

Cap. 3 Membrii

 

Art.12.1. Membrii sunt persoane fizice care activează pentru atingerea scopului Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi aderă la statutul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.12.2. Pentru dobândirea calităţii de membru activ, sunt necesare următoarele cerinţe:

 1. completarea unei cereri de adeziune;
 2. domiciliul, loc de muncă sau studii în derulare în Iaşi.

 

Art.13.1. Membrii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike au următoarele drepturi:

 

 1. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 2. să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 3. să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 4. să aibă acces la bazele de date ale Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 5. să se retragă liber din Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.
 6. să beneficieze de celelalte avantaje oferite de Clubul de ciclism si ecologie Iasibike membrilor săi.

 

Art. 13.2. Membrii care sunt legitimaţi ca sportivi la Clubul de ciclism si ecologie Iasibike au, în plus faţa de drepturile prevazute la Art.13.1, drepturile specifice prevazute de legislaţia sportiva si normele federaţiei sportive naţionale de profil.

 

Art.14.1. Membrii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike au următoarele obligaţii generale:

 1. să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director;
 2. să activeze permanent pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 3. să fie prezent la convocările Adunării Generale;
 4. să achite la timp cotizaţia lunară şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;
 5. să nu aducă daune materiale sau morale Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike sau membrilor Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;
 6. să contribuie la baza de date a Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 7. să notifice orice modificări privind datele personale.

 

Art.14.2. Membrii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike legitimaţi ca sportivi la Clubul de ciclism si ecologie Iasibike au, în plus fata de obligatiile prevazute la Art.14.1, obligaţiile specifice prevăzute de legislaţia sportivă şi normele federaţiei sportive naţionale de profil.

 

Art.15. Recompense pentru membrii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

Recompensele materiale şi morale pe care le poate acorda asociaţia se stabilesc de către Adunarea Generală, în limita disponibilităţilor materiale, care va stabili concret câte şi ce fel de premii se vor acorda, dacă sunt reprezentate de bani, materiale, diplome, titluri, cât şi cine vor fi beneficiarii acelor recunoaşteri materiale şi morale. Atunci când nu sunt stabilite de terţi, în speţă de FRCT cand e vorba de ciclişti legitimaţi, Consiliul Director stabileşte criteriile de acordare a recompenselor.

Art.16. Sancţiuni: În cazul săvârşirii unor abateri de la Statut, de la regulamentul intern de funcţionare sau de la hotărârile Consiliului Director, se dispun, în raport cu gravitatea faptei, următoarele sancţiuni:
– avertisment;
– suspendarea dreptului de exercitare a activităţii din cadrul clubului pe timp limitat de până la un an;
– excludere.

Art.17.1. Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către:

– Consiliul Director – în cazul avertismentului şi suspendării;

– Adunarea Generală – în cazul excluderii.

 

Art.17.2. Membrilor care sunt şi sportivi legitimaţi ai Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike le sunt aplicabile şi sancţiunile specifice prevăzute de legislaţia sportivă şi normele federaţiei sportive naţionale de profil.

 

Art.18. Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele condiţii:
– retragere;
– excludere;
– deces.

Art.19. Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi conferite în calitate de membru al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.20. Relaţiile Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike cu membrii sunt supuse următoarelor principii:
– Clubul de ciclism si ecologie Iasibike nu intervine în problemele personale ale membrilor şi nu afectează relaţiile acestora cu terţii;
– Membrii păstrează întreaga libertate de acţiune, în măsura în care nu activează contrar scopului si obiectivelor.

Cap. 4. Adunarea Generală a Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike

Art.21. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.22. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

Art.23. La sesiunile Adunării Generale pot asista şi alte persoane, cu acceptul Adunării Generale.

Art.24. Toţi membrii au drept de vot egal în Adunarea Generală.

Art.25. Adunarea Generală se reuneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.

Art.26. Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul primului trimestru, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar.

Art.27. Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director sau de minimum 1/3 din membri.

Art.28. Adunarea Generală se convoacă prin invitaţie trimisă prin poştă sau e-mail tuturor membrilor, cu minimum 7 de zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului şi a proiectului ordinii de zi.

Art.29. Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenţi minimum 1/2 + 1 dintre membri. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7-21 de zile, cu acelaşi proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.30. Atribuţiile Adunării Generale:

 1. Adoptă şi modifică Statutul şi Regulamentul Intern al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 2. Alege şi demite Consiliul Director sau pe unii din membrii acestuia şi cenzorul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 3. Analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director şi cenzorului şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;
 4. Aprobă situatiile financiare anuale;
 5. Verifică activitatea Consiliului Director şi Cenzorului, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora considerate inadecvate şi decide descărcarea lor;
 6. Aplică sancţiunea de excludere;
 7. Stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei anuale şi instituie şi modifică alte contribuţii, după necesităţi;
 8. Soluţionează în ultimă instanţă litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului Director sau dintre Consiliul Director şi cenzor sau dintre membri şi Consiliul Director;
 9. Stabileşte şi modifică strategia, bugetul şi programul de activitate;
 10. Stabileşte şi modifică însemnele Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 11. Hotărăşte fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi măsurile ce decurg din aceasta, conform legii;
 12. Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuţiile Consiliului Director sau altor organe;

 

Art.31. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot, cu majoritate simplă (1/2 +1 din totalul voturilor exprimate ale membrilor prezenţi). Excepţie fac hotărârile privind adoptarea şi modificarea Statutului şi excluderea unor membri, ce necesită majoritate absolută (1/2 +1 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor prezenţi) şi cele privind modificarea scopului, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike, ce necesită majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor prezenţi plus absenţi.

 

Art.32. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepţia voturilor privind persoane fizice (alegeri, sancţiuni) când votul este secret. Adunarea Generală poate decide vot secret şi în alte probleme.

Art.33. Nu pot participa la vot cei care în acea chestiune sunt interesaţi personal sau prin soţ, rude sau afini până la gradul IV inclusiv sau sunt în alt fel în conflict de interese, conform legii terţii.

Art.34. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii, inclusiv pentru cei care au lipsit la şedinţă sau au votat contra. Aceştia le pot ataca în instanţă, în condiţiile legii, dacă le consideră nestatutare sau ilegale, în termen de 15 zile de la adoptare sau, după caz, de la data luării lor la cunoştinţă.

Art.35. Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.

Art.36. Alte detalii privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale se stabilesc prin Regulamentul Intern.

Cap. 5. Consiliul Director

 

Art.37. Consiliul Director al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani, si se compune din 5 persoane:

– preşedintele Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;

– 2 vicepreşedinţi ai Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

– 2 membri

 

Art.38. Membrii Consiliului Director trebuie sa fie membri ai Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi vor activa în această calitate în relaţie cu Clubul de ciclism si ecologie Iasibike ca voluntari, aplicându-se, prin asemănare, regulile contractului de mandat cu titlu gratuit, iar în caz de acte sau fapte ilicite adoptate sau comise cu ocazia exercitării funcţiei, răspunderea este personală şi solidară atât faţă de terţi cât şi faţă de Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.39. Atribuţiile Consiliului Director:

 1. convoacă Adunarea Generală;
 2. aprobă primirea de noi membri in Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 3. aplică şi revocă sancţiunile de avertisment şi suspendare;
 4. adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate şi raportul financiar pe anul precedent şi proiectul de buget şi de program de activitate pe anul respectiv, precum şi alte informări şi propuneri;
 5. stabileşte organigrama aparatului executiv al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi atribuţiile detaliate ale Directorului Executiv şi aprobă fişa postului pentru restul personalului angajat, la propunerea Directorului Executiv;
 6. angajează ca salariat sau ca voluntar Directorul Executiv al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi, la propunerea acestuia, aprobă angajarea ca salariat sau / si recrutarea ca voluntar pentru restul personalului care funcţionează în structurile executive ale Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 7. controlează activitatea Directorului Executiv şi aprobă anticipat sau, după caz, ratifică deciziile şi actele acestuia, modificând sau anulând cele considerate inadecvate;
 8. ia deciziile cu privire la Directorul Executiv (remunerare, concedii, recompense şi sancţiuni etc.);
 9. decide cu privire la intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii legate de imobile şi mijloace fixe;
 10. stabileşte plafonul până la care Directorul Executiv poate ordonanţa cheltuieli şi aprobă operaţiile patrimoniale ce depăşesc acest plafon;
 11. controleaza activitatea antrenorului secţiei de cilcism, acesta din urmă fiind subordonat Consiliului Director
 12. un membru al Consiliului Director este delegat pentru coordonarea si supervizarea secţiei sportive respective
 13. stabileşte modul de asigurare a comunicării cu membrii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 14. decide asupra afilierii şi retragerii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike din alte structuri;
 15. ratifică contractele şi celelalte acte juridice încheiate de către Directorul Executiv;
 16. arbitrează divergenţele dintre membrii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi dintre personalul executiv;
 17. aprobă proiectele şi programele Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike, la propunerea Directorului Executiv;
 18. ia orice măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi a convenţiilor şi contractelor la care Clubul de ciclism si ecologie Iasibike este parte.

 

Art.40. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de câte ori este necesar, minimum o dată pe trimestru.

 

Art.41. Consiliul Director se convoacă de către preşedintele sau directorul executiv.

Art.42. Consiliul Director este valabil întrunit doar dacă sunt prezenţi minim 3 dintre membrii săi.

Art.43. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi, în caz de balotaj prevalând votul preşedintelui.

Art.44. Hotărârile Consiliului Director se numerotează şi consemnează scris. Dispoziţiile Art. 33-34 se aplică în mod corespunzător.

Art.45. Pe lângă atribuţiile obişnuite de membru al Consiliului Director, preşedintele Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike are următoarele atribuţii specifice:

 1. convoacă Consiliul Director
 2. conduce şedinţele Adunării Generale şi Consiliului Director;
 3. contrasemnează documentele importante ale Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.46. Consiliul Director poate delega unora dintre membrii săi, temporar sau permanent, unele atribuţii.

 

Art.47. Alte detalii privind funcţionarea Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul Intern al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

Cap. 6. Directorul Executiv

 

Art.48. Directorul Executiv asigură conducerea activităţii curente a Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director.

 

Art.49. Atribuţiile Directorului Executiv al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike:

 1. informează membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele;
 2. convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente şi hotărâri ale acestuia, pregăteşte şedinţele Consiliul Director şi participă la ele, fără drept de vot;
 3. semnează toate documentele Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 4. reprezintă legal Clubul de ciclism si ecologie Iasibike în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice, în civil şi în justiţie;
 5. încheie pentru şi în numele Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike contracte, convenţii şi alte acte şi le supune spre ratificare Consiliului Director, daca nu au fost anterior aprobate de acesta sau nu i s-au incredinţat puteri depline în acest sens;
 6. stabileşte, coordonează şi controlează modul de rezolvare a corespondenţei şi gestiunea informaţiilor şi documentelor;
 7. concepe, coordonează, controlează şi evaluează toate proiectele, programele şi acţiunile Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 8. stabileşte, coordonează şi controlează organizarea şi conducerea gestiunii şi contabilităţii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 9. ordonanţează cheltuieli şi decide efectuarea altor operaţiuni patrimoniale, în limita plafonului stabilit de către Consiliul Director;
 10. păstrează şi utilizează ştampila Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
 11. coordonează şi controlează activitatea restului personalului Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike, angajat sau voluntar;
 12. aprobă intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii privind obiectele de inventar şi alte bunuri, cu excepţia imobilelor şi mijloacelor fixe;
 13. exercită atribuţiile de şef de personal luând toate deciziile cu privire la angajaţii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike, cu excepţia angajării şi a desfacerii contractului de muncă;
 14. decide deschiderea şi închiderea de conturi bancare în lei şi valută.
 15. exercită orice alte atribuţii de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul Director.

 

Art.50. În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului Director.

 

Art.51. Directorul Executiv poate delega temporar sau permanent unele atribuţii ale sale altor persoane din rândul personalului executiv al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike, care vor acţiona pentru şi în numele său.

Art.52. Directorul Executiv răspunde de activitatea personalului executiv din subordine, angajat sau voluntar în cadrul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike, atât faţă de Consiliul Director al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike cât şi faţă de terţi, în măsura în care legea sau Regulamentul Intern nu dispune altfel.

Cap. 7. Cenzorul

 

Art.53. Cenzorul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike pe o perioadă de un an.

 

Art.54. Cenzorul are obligaţia să prezinte Adunării Generale raportul anual.

Art.55. Cenzorul nu poate avea calitatea de membru al Consiliului Director şi nici funcţie în executivul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike şi trebuie să nu se afle în conflict grav de interese prin relaţiile cu Asociaţia Clubul de ciclism si ecologie Iasibike sau prin legăturile cu persoanele din organele de conducere ale Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

Art.56. Atribuţiile Cenzorului:

 1. verificarea activităţii Consiliului Director, Directorului Executiv şi a structurilor executive, sub toate aspectele, inclusiv de legalitate internă, oportunitate şi eficienţă a tuturor actelor şi acţiunilor;
 2. informarea Adunării Generale cu privire la cele constatate.

 

Art.57. În exercitarea atribuţiilor lui, Cenzorul este independent de Consiliul Director si răspunde numai în faţa Adunării Generale a Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.58. Alte detalii privind Cenzorul se stabilesc prin Regulamentul Intern.

Cap. 8. Regulamentul Intern

 

Art.59. Regulamentul Intern are ca obiect:

– stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;

– reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul Statut

 

Art.60. Regulamentul Intern se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală.

 

Art.61. Regulamentul Intern se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului şi legislaţiei în vigoare şi se interpretează şi aplică în concordanţă cu acestea.

Cap. 9. Patrimoniu şi fonduri

 

Art.62. Activul patrimonial iniţial al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike este constituit din contribuţiile în bani, în cote egale, ale membrilor fondatori prevăzuţi în Anexa 1 la Statut şi este în valoare de 800 RON, subscrişi la data constituirii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.63. Patrimoniul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike poate cuprinde :

– imobile diverse, mijloace de transport şi telecomunicaţii, echipamente de birotică, mobilier, tipărituri, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar;

– fonduri băneşti în numerar sau în diverse titluri de valoare;

– orice alte valori, în condiţiile legii, ce servesc atingerii scopului Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

 

Art.64. Pe lângă patrimoniul propriu, Clubul de ciclism si ecologie Iasibike poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

 

Art.65. Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare, prezentului Statut şi Regulamentului Intern.

Art.66. Patrimoniul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike nu poate fi utilizat decât în scopul expus la Art.8.

Art.67. Bunurile Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike provin din: donaţii, sponsorizări, achiziţii şi alte surse legale.

Art.68. Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţii privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director în cazul imobilelor şi mijloacelor fixe şi de Directorul Executiv în cazul restului bunurilor.

Art.69. Fondurile Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike provin din:
– patrimoniul iniţial;
– cotizaţiile anuale şi alte contribuţii ale membrilor;
– donaţii, sponsorizări, legate;
– resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
– dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
– venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, în condiţiile legii;
– dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Clubul de ciclism si ecologie Iasibike;
– alte surse legale.

Art.70. Operaţiile cu fonduri băneşti sunt aprobate de Directorul Executiv până la nivelul plafonului aprobat de către Consiliul Director, şi de către Consiliul Director peste limitele respectivului plafon.

 

Art.71. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv.

Art.72. În caz de dizolvare, activul patrimonial net al Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike va fi donat unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea Generală.

Art.73. Alte detalii privind patrimoniul şi administrarea Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike se stabilesc prin Regulamentul Intern şi legislaţia în vigoare.

Cap. 10. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art.74. Clubul de ciclism si ecologie Iasibike are siglă, ştampilă şi culori proprii:

 1. Sigla Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike, ataşată în Anexa 3, este reprezentată de conturul unei biciclete, împreună cu cele două cuvinte din denumirea asociaţiei: “Iasi”, “Bike”, colorate cu negru, pe un fundal galben.
 2. Culorile Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike sunt galben şi negru.

 

Art.75. Reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike se fac în cazurile şi cu respectarea condiţiilor şi procedurilor din capitolul IX al O.G. 26 / 2000 si a celorlalte dispoziţii legale aplicabile.

 

Art.76. Cu aprobarea Adunării Generale, funcţia de Director Executiv poate fi cumulată temporar cu calitatea de preşedinte sau vicepreşedinte a Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike.

Art.77. Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii Asociaţiei Clubul de ciclism si ecologie Iasibike în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.78. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.